HOCHTIEF ·
·

Firmy sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie podpisały 25 maja 2012 roku „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy”. Dokument opisuje oczekiwania  generalnych wykonawców wobec firm podwykonawczych w zakresie przestrzegania przez nich wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

„Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy” stanowią załącznik do umowy pomiędzy generalnymi wykonawcami a ich partnerami biznesowymi – firmami podwykonawczymi. Ujednolicają zapisy umowne dla wszystkich sygnatariuszy Porozumienia. Stanowią element umowy pomiędzy zlecającym a wykonawcą i zobowiązują tego ostatniego do organizowania i prowadzenia robót w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym do zapewnienia środków i materiałów niezbędnych dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań. Ponadto, nakładają na firmy podwykonawcze obowiązek współdziałania z sygnatariuszami Porozumienia w zakresie BHP - zarówno podczas przygotowania, jak i realizowania budowy.

Podpisane przez siedmiu generalnych wykonawców „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy” zostały opracowane na podstawie przepisów polskiego prawa oraz wewnętrznych procedur bezpieczeństwa sygnatariuszy Porozumienia. Wiele firm podwykonawczych współpracuje z kilkoma generalnymi wykonawcami. Ujednolicenie dokumentacji na temat BHP, używanej we współpracy między firmami, pomoże w budowaniu jednolitych standardów pracy na polskich budowach.