HOCHTIEF ·
·

5 maja 2014 roku na budowach firm tworzących Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie rozpocznie się Tydzień Bezpieczeństwa. Działania związane z propagowaniem kultury BHP zostaną podjęte na setkach budów w całej Polsce. 

Jest to pierwsza wspólna inicjatywa sygnatariuszy Porozumienia przeprowadzona na tak szeroką skalę i w tym samym czasie. To niepowtarzalna okazja do dotarcia nie tylko do pracowników sił własnych, ale także do większości firm podwykonawczych na polskim rynku.

Ideę kampanii na rzecz bezpieczeństwa oddaje hasło przewodnie: „Wszystko zaczyna się ode mnie – bezpiecznie ja, bezpieczni my”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła Państwowa Inspekcja Pracy.

Sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie bardzo starannie przygotowali się do Tygodnia Bezpieczeństwa. Już kilka miesięcy wcześniej wśród pracowników została przeprowadzona kampania informacyjna i plakatowa. Opracowano również „Księgę Pomysłów”, która stanowi zbiór działań do przeprowadzenia w Tygodniu Bezpieczeństwa. Każda z firm wybrała pomysły, które zrealizuje w tym czasie na swoich budowach.

Na budowach Bilfinger Infrastructure podczas Tygodnia Bezpieczeństwa zaplanowano m.in. warsztaty z bezpiecznej obsługi i konserwacji elektronarzędzi prowadzone przez producenta sprzętu - firmę Hilti oraz warsztaty z zakresu prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej. Na każdej z budów odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony promowaniu idei związanych z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz popularyzacji wewnętrznego programu Bilfinger „Safety works”. Program ma na celu trwałą budowę wysokiej kultury BHP. We wszystkich działaniach związanych z Tygodniem Bezpieczeństwa wezmą udział nie tylko pracownicy Bilfinger Infrastructure, ale również współpracujący ze spółką podwykonawcy i dostawcy.

Na budowach Budimeksu odbędą się m.in. szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, pokazy ratownictwa wysokościowego oraz wodnego, ćwiczenia z użycia gaśnic i ewakuacja z placu budowy. Na każdej budowie zaplanowano „Kwadrans dla BHP”, na wybranych – warsztaty stanowiskowe i tzw. lustro odpowiedzialności. Spoglądający w nie pracownik zobaczy swoje odbicie i napis na jego ramie: „To jest osoba odpowiedzialna za BHP”. Podczas Tygodnia Bezpieczeństwa odbędą się także pokazy sprzętu BHP oraz spotkania z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy, Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Działania przeprowadzane w Tygodniu Bezpieczeństwa będą mogli obserwować uczniowie szkół technicznych i studenci, którzy zostali zaproszeni na budowy Budimeksu. Tydzień Bezpieczeństwa to także czas wizytowania budów przez zarząd spółki. Szereg działań na swoich placach budów zrealizuje także HOCHTIEF Polska. Pracownicy spółki i podwykonawcy wezmą udział m.in. w prezentacjach systemów tymczasowych zabezpieczeń na krawędzi „Secumax” wraz z systemem „Alsipercha”, pokazach działania gaśnic proszkowych i śniegowych połączonych z ćwiczeniami ich praktycznego użycia, szkoleniach z zasad udzielania pierwszej pomocy, a także w prezentacjach prowadzonych przez okręgowe inspektoraty pracy. Natomiast dla pracowników biurowych zostały zaplanowane warsztaty szkoleniowe, np. w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz próbne ewakuacje z budynków.

Na budowach Mostostalu Warszawa w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa odbędą się liczne szkolenia, prelekcje i pokazy. Szkolenia pracowników obejmować będą zarówno istotne tematy z zakresu BHP, prac na wysokościach i prac poniżej poziomu 0, jak i technik ratowniczych. Na wielu budowach szkolenia zostaną przeprowadzone pod nadzorem Państwowej Straży Pożarnej i będą dotyczyły gaszenia pożarów. Podczas takich szkoleń pracownicy zapoznają się także z nowościami z zakresu ochrony osobistej. Tematy prelekcji, jakie zaplanowano na Tydzień Bezpieczeństwa, to m.in.: poprawność wykonywania z zachowaniem przepisów BHP robót ziemnych, drogowych, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz robót wykończeniowych. Firma zewnętrzna – Budopol – przeprowadzi prelekcję na temat zasad bezpiecznego transportu materiałów przy użyciu żurawi wieżowych. W ramach inicjatywy Kwadrans dla BHP na budowach zostaną przeprowadzone pogadanki o postępowaniu w sytuacjach awaryjnych oraz o tym, jak takim sytuacjom zapobiec. Pracownicy zostaną również przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem.

Oficjalne obchody Tygodnia Bezpieczeństwa w Mota-Engil otworzy szereg spotkań inauguracyjnych w całym kraju, na które firma zaprasza swoich pracowników, podwykonawców, dostawców i partnerów biznesowych. Pomiędzy 6 a 8 maja odbędą się spotkania promujące bezpieczeństwo na wybranych 13 budowach firmy w różnych częściach Polski: zarówno na budowach z zakresu infrastruktury drogowo-mostowej np.: S8 Kępno, Kraków KST Wielicka, Połaniec, obwodnica m. Chodel, projektów kubaturowych: Sołtysowska Kraków, Dmowskiego Kraków, Kilińskiego Łódź, rozbudowa Biblioteki Głównej w Warszawie, jak również projektów z zakresu prac elektroenergetycznych np. rozbudowa stacji 220/110 Glinki. Spotkania obejmować będą m.in. szkolenia dla operatorów oraz kierowców, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, ewakuacji medycznej, pokazy ratownictwa medycznego, pokazy zastosowania sprzętu do pracy na wysokości, konkursy wiedzy, audyty, praktyczne warsztaty BHP. Całość obchodów Tygodnia Bezpieczeństwa w Mota-Engil zostanie zakończona 9 maja.

Podczas Tygodnia Bezpieczeństwa Polimex-Mostostal zaprezentuje systemy indywidualnych zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości (punkty kotwienia, szelki, połączenie pracownika z punktem kotwienia), metody pracy w przestrzeniach zamkniętych oraz przeprowadzi ćwiczenia w zakresie ewakuacji. Na budowach Polimeksu-Mostostalu zostaną również przeprowadzone przeglądy elektronarzędzi. Pracownicy wezmą udział w szkoleniach z pierwszej pomocy. W czasie przerwy w radiowęźle zostanie wyemitowana audycja o tematyce bezpieczeństwa.

W Skanska działania w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa połączone będą z 10. edycją Tygodnia Bezpieczeństwa Grupy Skanska. Weźmie w nim udział 57 tys. pracowników firmy na całym świecie i wiele tysięcy podwykonawców i dostawców. Na projektach Skanska w Polsce odbędzie się w tym czasie kilkadziesiąt pokazów i warsztatów zorganizowanych przez dostawców sprzętu i środków ochrony indywidualnej, m.in. okularów ochronnych, barier Mini Guard i sprzętu do pracy na wysokości. Na budowach pojawią się „lustra bezpieczeństwa” i plakaty interaktywne, na których pracownicy będą wpisywać swoje pomysły na poprawę bezpieczeństwa. Pracownicy Skanska, którzy mają dostęp do firmowych komputerów, będą także mieli możliwość złożenia tzw. obietnicy bezpieczeństwa, która może dotyczyć ich życia prywatnego lub zawodowego. Obietnice bezpieczeństwa zostaną zamieszczone w firmowym Intranecie, a wybrane – na stronie internetowej Grupy Skanska. Dla pracowników produkcyjnych i biurowych przygotowane zostały konkursy sprawdzające ich wiedzę z zakresu BHP. Podobnie jak w poprzednich latach, na budowach będą się odbywać spotkania z pracownikami oraz wizyty kadry menadżerskiej Skanska.

Wiele aktywności dla pracowników i podwykonawców zaplanował również Warbud. Wykwalifikowani ratownicy przeprowadzą warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatorów. W ramach Ogólnopolskiego Programu Ochrony Słuchu na wytypowanych budowach spółki zostaną przeprowadzone bezpłatne testy słuchu dla pracowników, a dla wybranej grupy wykonane „na miarę” indywidualne i trwałe ochronniki słuchu. 

W ramach inicjatywy Kwadrans BHP pracownicy i podwykonawcy będą mieli okazję posłuchać o postępowaniu w sytuacjach awaryjnych, pracach na wysokości oraz używaniu substancji niebezpiecznych. Na budowach spółki jako goście specjalni pojawią się inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Strażacy wykonają pokazy użycia podręcznego sprzętu gaśniczego w sytuacji pożaru. Dystrybutorzy sprzętu ochronnego zademonstrują najnowsze rozwiązania i produkty oraz przekażą informacje o możliwych zagrożeniach. Zaplanowano również prezentację narzędzi, ochronników oczu i sposobu ich konserwacji z naciskiem na instrukcję prawidłowej eksploatacji narzędzi. Dostawcy i producenci systemów rusztowań przedstawią instruktaże ich prawidłowej eksploatacji.

Na budowach Warbudu pojawiły się już lustra z napisem: „Osoba odpowiedzialna za BHP na terenie tej budowy”. Każdy pracownik, który spojrzy w lustro i zobaczy swoje odbicie tuż pod napisem, uświadamia sobie, że bezpieczeństwo zaczyna się i zależy od niego.

Tydzień Bezpieczeństwa to czas, w którym sygnatariusze Porozumienia podwoją wysiłki w dążeniu do celu „zero wypadków”. Zaangażowanie tak licznej grupy pozwala mieć nadzieję na zmianę kultury bezpieczeństwa zarówno we własnych firmach, jak i podwykonawczych.

Efekty działań Porozumienia są już widoczne. Wszyscy członkowie Porozumienia, tj. osiem firm - Bilfinger Infrastructure, Budimex, HOCHTIEF Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex-Mostostal, Skanska i Warbud, stawiają podwykonawcom identyczne wymagania odnośnie BHP. Także sposób oceny ryzyka na budowie jest taki sam dla wszystkich, co oznacza, że jest ono oceniane w odniesieniu do zadania i wiąże się z każdorazowym przygotowaniem IBWR. We wszystkich firmach obowiązują również te same wytyczne dotyczące szkoleń dla pracowników i podwykonawców. Trwa proces wdrażania okularów ochronnych. Od początku drugiego półrocza br. staną się one standardem wyposażenia dla każdego, kto znajdzie się na terenie budowy.

Tydzień Bezpieczeństwa to kolejna inicjatywa sygnatariuszy Porozumienia służąca poprawie bezpieczeństwa. Statystycznie na polskich budowach ginie 120 osób w ciągu roku. Czas to zmienić.