22 maja 2014 roku, na budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) dla Miasta Poznania odbyła się uroczystość inaugurująca prace budowlane realizowanej inwestycji. Symboliczne wbicie pierwszej łopaty zakończyło pierwszy etap realizacji inwestycji, który stanowił wykonanie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Inwestycja jest realizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), gdzie partnerem publicznym jest Miasto Poznań, a funkcję partnera prywatnego pełni firma SITA Zielona Energia. Wykonanie prac projektowych w zakresie technologii i robót budowlanych, a także ich realizację, SITA Zielona Energia powierzyła konsorcjum Hitachi Zosen Inova, HOCHTIEF Polska z HOCHTIEF Solutions.

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych o wydajności 210 000 ton rocznie zostanie oddana do użytku w drugiej połowie 2016 roku i będzie eksploatowana przez następne 25 lat przez SITA Zielona Energia. Inwestycja ITPOK powstaje na terenie należącym do Miasta Poznania, w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrociepłowni Karolin w północno-wschodniej części miasta. Teren pod realizację projektu obejmuje ok. 3 ha. ITPOK pozwoli Miastu Poznań i okolicznym gminom spełnić wymagania dotyczące ograniczenia ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska, wynikające z polskiego i europejskiego prawa.

ITPOK to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce realizowana w systemie PPP. Zakres prac realizowanych przez konsorcjum z udziałem HOCHTIEF Polska i HOCHTIEF Solutions obejmuje zaprojektowanie i budowę kompletnej technologii, obiektów kubaturowych, wewnętrznej infrastruktury drogowej i towarzyszącej wraz z instalacjami. Rozpoczęte właśnie roboty budowlane poprzedził etap realizacji prac projektowych (wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień i uzyskaniem pozwoleń formalno-prawnych).