Administratorem Państwa danych osobowych jest HOCHTIEF Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 w Warszawie („Spółka”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000345087.

Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Danych Osobowych, którym jest pani Anna Drabik. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla realizacji następujących celów, w oparciu o następujące przepisy prawa:

  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz podjęcia kroków dążących do zawarcia umowy o pracę na Pani/Pana żądanie – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: r.o.d.o.), w ramach realizacji naszych uprawnień jako pracodawcy wynikających z art. 221 1 ustawy Kodeks pracy;
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w przypadku podania przez Panią/Pana w aplikacji rekrutacyjnej danych w zakresie szerszym, niż ten do którego przetwarzania uprawnia nas ustawa Kodeks pracy – w oparciu o Pani/Pana zgodę, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.;
  3. w celu realizacji naszego prawnie usprawiedliwionego interesu w postaci ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed takimi roszczeniami, związanymi z realizacją procesu rekrutacji – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie aplikacji do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 9 miesięcy.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Spółki, w tym usługi informatyczne oraz rekrutacyjne – na podstawie zawartych umów powierzenia lub organami publicznymi uprawnionymi do dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa. Nie będą one również przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.