Zgodnie z wizją korporacji HOCHTIEF, w ramach której funkcjonujemy, nasz sposób myślenia i działania jest nakierowany na wartości: integralność, wiarygodność, innowacyjność, ukierunkowanie na rezultat i zrównoważony rozwój.

Realizacji zadań w zakresie zrównoważonego rozwoju służy program środowiskowy „Zielony horyzont HOCHTIEF Polska”. Istotnym punktem programu jest promocja ochrony klimatu i zasobów naturalnych, zarówno wśród pracowników firmy, jak również wśród podwykonawców. 

Sformułowane w programie cele podlegają przeglądowi przez kierownictwo firmy oraz weryfikacji podczas audytu zewnętrznego BSI w ramach funkcjonowania w firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z  wymogami norm  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

 

 

Procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania pomagają sprawnie reagować na potrzeby rynku, m.in. na oczekiwania Inwestorów w zakresie realizacji projektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa właściwego dla tzw. „green buildings”, a w konsekwencji o ubieganie się przez nich o certyfikaty BREEAM, LEED i in.

HOCHTIEF Polska monitoruje znaczące aspekty środowiskowe i stosownie do przepisów państwowych składa cyklicznie sprawozdania do Urzędów Marszałkowskich województw, na terenie których prowadzona jest działalność: 

- Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 - Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat oraz Raport na www.krajowabaza.kobize.pl - informacje o zakresie korzystania ze środowiska.

 

Dokumenty związane:

• Certyfikat ISO 14001:2015 (certyfikat BSI: EMS 531557 ważny do 27.11.2022 r.)
• Polityka HOCHTIEF AG „Budujemy świat jutra”
• Program Środowiskowy „Zielony horyzont”

 

Zobacz również: