Nasze najwazniejsze cele w obszarze ochrony środowiska podsumowane zostały w programie środowiskowym Zielony Horyzont„ Istotnym punktem programu jest promocja ochrony klimatu i zasobów naturalnych, zarówno wśród pracowników firmy, jak również wśród podwykonawców. 

Cele te podlegają przeglądowi przez kierownictwo firmy oraz weryfikacji podczas audytu zewnętrznego BSI w ramach funkcjonowania w firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z  wymogami norm  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. ( certyfikat BSI: EMS 531557 ważny do 27.11.2022 r. Certyfikat ISO 14001:2015)

 

HOCHTIEF Polska monitoruje znaczące aspekty środowiskowe i stosownie do przepisów państwowych składa cyklicznie sprawozdania do Urzędów Marszałkowskich województw, na terenie których prowadzona jest działalność: 

- Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 - Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat oraz Raport na www.krajowabaza.kobize.pl - informacje o zakresie korzystania ze środowiska.

Zobacz również: