Nasze najważniejsze cele w obszarze ochrony środowiska zawarte zostały w programie środowiskowym Zielony Horyzont. Istotnym punktem programu jest promocja ochrony klimatu i zasobów naturalnych, zarówno wśród pracowników firmy, jak również wśród podwykonawców. 

Cele te podlegają przeglądowi przez kierownictwo firmy oraz weryfikacji podczas audytu zewnętrznego BSI w ramach funkcjonowania w firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. (Certyfikat BSI: EMS 531557 ważny do 27.11.2025 r. Certyfikat ISO 14001:2015

 

 

HOCHTIEF Polska monitoruje znaczące aspekty środowiskowe i stosownie do przepisów państwowych składa cyklicznie sprawozdania do Urzędów Marszałkowskich województw, na terenie których prowadzona jest działalność: 

- zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (sprawozdanie poprzez https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/, numer rejestrowy to: 000116888)

- zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat oraz Raport na www.krajowabaza.kobize.pl - informacje o zakresie korzystania ze środowiska.

Zobacz również: