Dyskusje ekspertów o potencjale inwestycyjnym rynku budownictwa przemysłowego i logistycznego

15 września 2015 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja Giełda Kooperacji pod hasłem "Strategie rozwoju inwestycji". Organizatorem konferencji jest HOCHTIEF Polska, a jej partnerem wykonawczym Construction Club. Patronat nad wydarzeniem objęła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Spotkanie zostało skierowane do przedstawicieli rynku inwestycji logistycznych i przemysłowych. Głównym tematem spotkania był potencjał inwestycyjny rynku budownictwa przemy-słowego i logistycznego z naciskiem na inwestycje planowane do realizacji na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE).

"Prowadzenie skutecznej działalności biznesowej zakłada stałe, konsekwentne analizowanie trendów rozwoju rynku i dopasowywanie swoich strategicznych działań do nowych oczekiwań inwestorów. Do najbardziej cennych wniosków można dojść podczas partnerskich rozmów z szerokim gronem firm i instytucji działających w danej branży. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować cykl spotkań biznesowych w formie giełdy kooperacji, tj. platformy komunikacji podmiotów współpracujących w procesie przygotowania i realizacji inwestycji. Chcemy, by taka konferencja była korzyścią dla nas wszystkich, uczestników dzisiejszego wydarzenia" – powiedział Henryk Liszka, Prezes Zarządu HOCHTIEF Polska, podsumowując koncepcję konferencji.

Prelegenci oraz paneliści zaproszeni na wrześniowe spotkanie przedstawili m.in. inicjatywy rządowe zwiększające atrakcyjność polskich regionów, finansowanie innowacyjnych projektów i produktów oraz omówili modele biznesowe realizacji inwestycji. Pan Adam Małecki, Wicedyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych w PAIiIZ, zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu na szereg możliwości dla realizacji inwestycji przemysłowych i logistycznych na terenie SSE.

"Atrakcyjność inwestycyjna Specjalnych Stref Ekonomicznych jest pochodną atrakcyjności inwestycyjnej regionów, a nawet poszczególnych mikroregionów. Punktem wyjścia do tworzenia najlepszych warunków inwestycyjnych powinna być zatem współpraca władz lokalnych, rządu oraz SSE na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego, przygotowania terenów inwestycyjnych oraz poprawy infrastruktury drogowo-kolejowej" – podsumował Pan Adam Małecki, Wicedyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych w PAIiIZ.

W drugiej części spotkania jego uczestnicy wzięli udział w prezentacjach wybranych planowanych projektów sektora przemysłowego i logistycznego. Wrześniowa Giełda Kooperacji była drugim spotkaniem tego rodzaju. Pierwsze odbyło się w styczniu br. w Warszawie i było poświęcone inwestycjom sektora rynku nieruchomości.