§ 1. Polityka prywatności serwisu

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Korzystając z usług Serwisu mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych. Poprosimy jedynie o te dane, które są niezbędne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest HOCHTIEF Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 w Warszawie („Spółka”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000345087.

Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Danych Osobowych, którym jest Pani Anna Drabik. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z niektórych usług naszego serwisu. Za każdym, razem gdy będziemy prosić o podanie nam jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Państwa dokładnie o warunkach ich przetwarzania przez Spółkę.

Spółka przetwarza Państwa dane w następującym zakresie: nazwy firm, oraz imiona i nazwiska ich przedstawicieli, a także adresy firm, numery telefonów, adresy e-mail oraz inne, które ujawnicie Państwo w treści zadanego pytania lub w formularzu założenia konta użytkownika.

Dane osobowe mogą być zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:

  1. założenia oraz prowadzenia konta użytkownika w sekcji dedykowanej dla dostawców i kontrahentów, a zatem w celu zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usługi konta użytkownika w serwisie – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (a) i (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „r.o.d.o.”);
  2. udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o.;
  3. ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń powstałych w związku ze świadczonymi przez serwis usługami, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o.

Ochrona danych osobowych

Spółka zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności i Polityce „cookies” serwisu https://www.hochtief.pl/.

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Spółki, w tym usługi informatyczne – na podstawie zawartych umów powierzenia lub organami publicznymi uprawnionymi do dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa. Nie będą one również przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Jakie prawa państwu przysługują w związku z przetwarzaniem państwa danych?

Dane osobowe będą przetwarzane przez:

  1. w przypadku założenia oraz prowadzenia konta użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi o świadczenie konta, do czasu jego ewentualnego usunięcia lub likwidacji, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  2. w przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  3. w przypadku ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń powstałych w związku ze świadczonymi przez serwis usługami – przez okres niezbędny do ich zabezpieczenia, zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 2. Polityka „cookies” serwisu

Czym są pliki „cookies”?

W związku z korzystaniem z niniejszego serwisu, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach Spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie.

Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/.

 

Do czego używamy plików „cookies”?

Podstawą prawną dla zbierania Państwa danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o., dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych.

Do powyższych usprawiedliwionych celów, dla których realizacji wykorzystywane są dane odczytywane z plików „cookies” należą:

  1. dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, np. wyboru wersji językowej strony;
  2. prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora (operatora) strony, np. statystyki odwiedzin na stronie.

Nie używamy plików „cookies” w celach reklamowych czy do śledzenia Państwa działań w Internecie. Nie wykorzystujemy plików „cookies” stron trzecich ani nie śledzimy innych plików „cookies” niż nasze.

Wchodząc na stronę https://www.hochtief.pl/ pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Spółkę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz.

Jakie prawa państwu przysługują w związku z wykorzystywaniem plików „cookies”?

Mogą Państwo zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Państwo korzystają łącząc się z naszym serwisem, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

Możecie Państwo również uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia dotyczących Państwa danych, zgromadzonych przez Spółkę, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

 

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o wysłanie pytań i uwag pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.