W HOCHTIEF Polska realizację obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zapewnia służba BHP, która pełni rolę doradczą i kontrolną, podlegając bezpośrednio pracodawcy.  Jednocześnie w każdej spółce Grupy HOCHTIEF obowiązują wewnętrzne przepisy i zespół praktyk dotyczących BHP, do przestrzegania których zobowiązany jest każdy Pracownik.

Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa w branży budowlanej HOCHTIEF Polska przystąpił w sierpniu 2010 roku jako jeden z sygnatariuszy do „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Porozumienie jest inicjatywą dwunastu generalnych wykonawców, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie propaguje kulturę bezpieczeństwa, uświadamia zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji ma eliminować ryzyko.

Więcej informacji na www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl
Logo Porozumienia

©HOCHTIEF Polska, fot. Witold Wiśniewski

25 maja 2012 r. sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie podpisali „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy”. Dokument opisuje oczekiwania  generalnych wykonawców wobec firm podwykonawczych w zakresie przestrzegania przez nich wymagań dotyczących bezpieczeństwa. „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy” stanowią załącznik do umowy pomiędzy generalnymi wykonawcami a ich partnerami biznesowymi – firmami podwykonawczymi. Ujednolicają zapisy umowne dla wszystkich sygnatariuszy Porozumienia. Stanowią element umowy pomiędzy zlecającym a wykonawcą i zobowiązują tego ostatniego do organizowania i prowadzenia robót w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym do zapewnienia środków i materiałów niezbędnych dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań. Ponadto nakładają na firmy podwykonawcze obowiązek współdziałania z sygnatariuszami Porozumienia w zakresie BHP - zarówno podczas przygotowania, jak i realizowania budowy.

„Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy” zostały opracowane na podstawie przepisów polskiego prawa oraz wewnętrznych procedur bezpieczeństwa sygnatariuszy Porozumienia. Wiele firm podwykonawczych współpracuje z kilkoma generalnymi wykonawcami. Ujednolicenie dokumentacji na temat BHP, używanej we współpracy między firmami, pomoże w budowaniu jednolitych standardów pracy na polskich budowach.

 

Zobacz również: